Bedruomenės biuletenis

E-mail Печать

2014 Spalis

Data: . Тема Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2014 spalis

Sekmadienis 5 d.

Ketvirtadienis 2,9,16,23,30 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Išėjimo 20,1-4. 7-9 12-20.
Ps. 19. Fil.3,4b-14. Mato 21,33-46.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.

Atverkime Bibliją:
2 d.  Mato 10,26-33.
9 d.  Rom.5,1-11.
16 d.  1 ITes 5,1-11.
23 d.  Jok. 2,1-13.
30 d.  2 Tes. 2,13-17.

Pirmadienis 6,13,20,27 d.

Penktadienis 3,10,17,24 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis 7,14,21,28 d.

Šeštadienis 4,11,18,25 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Laukiame jūsų 18 val.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 1,8,15,22,29 d.

Sekmadienis 12 d.

11:00 Изучение Библии, в библиотеке церкви (на русском языке).
19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Išėjimo 32,1-14. Ps. 106,1-6. 19-23. Fil. 4,1-9. Mato 22,1-14.

 

Sekmadienis 19 d.

Sekmadienis 26 d.

Sekmadienis 2/11 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome:
Išėjimo 33,12-23 Ps. 99.
1 Tes.1,1-10. Mato 22,15-22.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Įst. 34,1-12. Ps.90,1- 6 13-17. 1 Tes.2,1-8.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitysime: Jozuės 3,7-17. Ps.107,1-7. 33-37. 1 Tes.2,9-13.
Mato 23,1-12.

 

Jūs žemės druska

Mato 5,13-16: „Jūs žemės - druska. Jei druska netektų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs - pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje".

Seniai mąsčiau šiomis mintimis pasidalyti su jumis. Ją nagrinėjome, gvildenome, mūsų antradienio biblijos studijų vakarais. Tai labai svarbi tema mūsų krikščioniškame gyvenime. Tai pasakyta ne tik to laiko žmonėms, bet ir mums, gyvenantiems dvidešimt pirmojo amžiaus laike. Šios eilutės mus moko, kokias charakterio savybes turi ugdyti ir rodyti pasauliui krikščionis. Pirmiausia mes turime būti drąsesni, atviresni smerkdami blogį, netikėjimą, paklydimus ir nuodėmę.

Druska aitri! Patekusi sielos žaisdon ji sukelią skausmą, priverčia sąžinę ieškoti išeities. Druska turi ypatingą skonį, sumaišyta su kitais produktais, druska apsaugo nuo sugedimo, ji suteikią dalelę savo skonio bet kam su kuo sumaišoma. Krikščioniškas gyvenimas daro poveikį - veiksmais ir žodžiais. Mūsų gyvenimas turi būti akivaizdus ir matomas žmonių. Mūsų elgesys ir būdas turi skirtis nuo visuomenės gyvenančios be Dievo.

Jėzus sako: kad tikri krikščionys turi būti šviesa pasauliui „Jūs esate pasaulio šviesa“.
   Šviesos savybė ta, kad ji visiškai priešinga tamsai. Mažiausias šviesos blyksnis negali būti nepastebėtas tamsoje.
Krikščionis yra šviesa pasaulyje. Turime būti uždegti, būti šviesa, visiems rodyti kelią j dangaus karalystę. Evangelija skelbiama tikėjimu, gerais darbais, kad žmonės tai matytų ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.

Ef. 5,8-10: „Juk kadaise jūs buvote tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje. Tad elkitės kaip šviesos vaikai. O šviesos vaisiai reiškiasi visokeriopu gerumu, teisumu ir tiesa. Ištirkite, kas patinka Viešpačiui....".
   Skelbimas žmonėms apie išgelbėjimą ir kaip jį pasiekti, yra ta šviesa, kuri spindi krikščionyse Rūpestis artimaisiais, ir yra meilės ir pasišventimo įrodymas. Jėzus sako: kai žmonės tai matys, jie garbins Dievą.

Turime būti tuo, kas esame. Esame druska, turime išlaikyti sūrumą ir neprarasti krikščioniui būdingų bruožų. Esame šviesa, tai ir turime leisti savo šviesai šviesti ir niekaip neslėpti ar nuodėme, ar kompromisu, tingumu, ar baime.

Visiškai aišku, kad tikroji krikščionybė yra kai kas daugiau nei vien būti pakrikštytam ir lankyti bažnyčią. Druska ir šviesa kalba apie širdies, gyvenimo, tikėjimo ir praktinio jo pritaikymo - ypatingumą. Jei iš tiesų esame išgelbėti, turime drįsti išsiskirti, neturime slėpti tiesos, kurią žinome ir tiesos, kas mes esame.

 Paruošė: Algimantas Baranauskas