Bedruomenės biuletenis

E-mail Печать

2014 Lapkritis

Data: . Тема Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2014 lapkritis

Sekmadienis 2 d.

Ketvirtadienis 6,13,20,27 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Jozuės 3,7-17. Ps.107,1-7,33- 37. 1 Tes.2,9-13. Mato 23,1-12.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.

Atverkime Bibliją:
06 d. Kol. 15-23.
13 d. Jono 14,1-14.
20 d. Apr. 20,11-15.
27 d. 1 Jono 5,1-12.

Pirmadienis 3,10,17,24 d.

Penktadienis 7,14,21,28 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis 4,11,28,25 d.

Šeštadienis 1,8,15,22,29 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Laukiame jūsų 18 val.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 5,12,19,26 d.

Sekmadienis 9 d.

11:00 Изучение Библии, в библиотеке церкви (на русском языке).
19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Jozuės 24,l-3a,14-25. Ps.78,1-7.
1 Tes.4,13-18. Mato 25,1-13.

 

Sekmadienis 16 d.

Sekmadienis 23 d.

Sekmadienis 30 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome:
Teisėjų 4,1-7. Ps.123.
1 Tes.1-11. Mato 25.14- 30.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Ez. 34,11-16, 20-24. Ps.100. Ef. 1,15-23. Mato 25,31-46.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitysime: lz.64,1-9.
Ps. 80,1-7.17-19.
1 Kor. 1,3-9.  Mk.13,24-37.


Kelias, tiesa ir gyvenimas (Jono 14,1-6)


Apmąstymui pateikiu pamokslininko iš Anglijos Peter Crook pamokslą sakytą mūsų bažnyčioje rugpjūčio mėn. 17 d.
Dėkojame pastoriaus žmonai Gitai už pasirūpinimą išversti į lietuvių kalbą ir atsiusti mums. Esame dėkingi.

Dievo žodis mus moko ir ruošia mus nuoširdžiam tarnavimui mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui, kuris pažadėjo amžinybę jį mylintiems.

Vienas garsus paveikslas vaizduoja Jėzų tamsiame sode. Kairėje rankoje jis laiko žibintą, o dešine beldžia į masyvias storo medžio duris. Paveikslą iškabinus parodoje pirmą kartą, vienas lankytojas atkreipė dailininko dėmesį į keistą detalę.
- Jūsų paveiksle - klaida. Duryse nėra rankenos.
- Tai ne klaida, — atsakė dailininkas.
-Tai žmogaus širdies durys. Atsiveria tik iš vidaus.

Esame pririšti prie Dievo tarsi kokiu siūlu. Kai nusidedame, siūlas nutrūksta. Bet kai gailimės dėl savo kaltės, Dievas suriša siūlą, ir jis sutrumpėja. Priimdami Dievo atleidimą, kaskart vis laibiau prie jo artėjame.
,,Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti.“ Luko 15,7.

Pažink save. Atrask kiekvienam duotas Kūrėjo dovanas, surask savyje slypintį talentą, ugdyk, tobulink jį, siek pačių didžiausių aukštumų. Toks yra kiekvieno žmogaus gyvenimo tikslas.
,,Kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui." 2 Tim. 3,17.

 


 

Mūsų postmodernioje visuomenėje mums tvirtinama, kad nėra absoliučios tiesos, viskas yra reliatyvu. Bet šis teiginys pats save paneigia, nes postmodernizmas teigia, kad šitas požiūris yra absoliučiai teisingas! Susidūrę su krikščionybe, daugelis žmonių sako, kad jie nėra religingi, bet yra dvasingi. Jiems nereikalinga bažnyčia, užtenka tikėti tuo, kas remiantis jausmais atrodo jiems teisinga, ir tokiu būdu viskas yra priimtina. Bet Biblija sako „Ne!“ Mūsų Kūrėjas mums sako, kad kompromisų negali būti!

Paskaitykime Jono Evangelijos 14 skyriaus 1-6 eilutes. Penktoje eilutėje „Tomas jam sako: „ Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią? “ Savo atsakymu Jėzus mums pateikia vieną iš pačių giliausių, absoliutų ir dogmatišką teiginį visame Šventajame Rašte: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“

JĖZUS YRA KELIAS. Krikščionybėje, kitaip, negu bet kurioje kitoje religijoje, kelias j dangų, t.y. amžinąjį gyvenimą, nėra kažkokių taisyklių laikymasis, bet tai yra žmogus, tai yra Jėzus. Jis yra Kelias! Hebrajų kalboje Jėzaus vardas yra Yeshua, kuris reiškia Išgelbėjimas. Kai Jėzui sukako 8 dienos, tėvai nunešė Jį į šventyklą pašventinti. Senas žmogus Simeonas buvo ten. Jam Dievas buvo pasakęs, kad jis nemirs, kol pamatys Viešpaties Mesiją (Luko 2, 25 - 32): „Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą“ (Yeshua). Visa Biblija kalba mums apie Išgelbėjimą. Dievas siūlo mums išgelbėjimo dovaną Kristuje ir tiktai per Jį mes galime būti išgelbėti. Jono Evangelijos 5 sk. 39 - 40 eilutės: „Jūs tyrinėjate Raštus, nes manote juose rasią amžinąjį gyvenimą. Tie Raštai ir liudija už mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą.“ Jėzus mums sako, kad nerasime kelio į dangų būdami religingi ir laikydamiesi kažkokių taisyklių: Jūs galite nukeliauti į dangų tiktai per Jėzų - Jėzus pats yra Išgelbėjimo Kelias.

JĖZUS YRA TIESA. Jėzus nepasakojo mums apie tiesą, Jis tvirtina, kad Jis yra Tiesa. Jis įkūnija tiesą, nes Jis yra Dievo Žodis tapęs kūnu! Todėl nesvarbu, kokie protingi žmonės gali atrodyti - be Jėzaus yra neįmanoma pažinti tiesą. Be Kristaus mūsų protai yra pavergti šio pasaulio Princo, kuris nuo pat pradžių buvo melagis. Bet jeigu mes pažinsime Jėzų, tai tada Jis, kuris yra Tiesa, mus išlaisvins (Jono 8, 31 - 32).

Kai kurie žmonės sako: „Nesvarbu, kuo tikėti, tik svarbu kažkuo nuoširdžiai tikėti.“ Tai skamba labai tolerantiškai ir nešališkai, bet tai yra nesąmonė, nes tiesa yra tikrai svarbi. Įsivaizduokite, kad jūs atsibundate naktį, nes nevirškina skrandis. Nueinate prie vaistų spintelės ir paimate buteliuką, nuoširdžiai tikėdami, kad tai yra vaistai virškinimui paskatinti, bet faktiškai tai yra buteliukas nuodų. Nesvarbu, kaip nuoširdžiai jūs tikite, kad tai yra vaistai, buteliuko turinys jūsų nepagydys, jis jus pražudys. Ne jūsų tikėjimo gilumas ir nuoširdumas yra svarbu, bet galia ir efektyvumas to dalyko, kuriuo jūs pasitikite. Prisikeldamas iš numirusių, Jėzus įrodė, kad Jis turi absoliučią galią mirčiai, todėl jeigu mes pasitikime Juo, Jis gali mus išgelbėti ir Jis mus išgelbės.

JĖZUS YRA GYVENIMAS. Tai yra logiška išvada Jėzaus teiginio, kad Jis yra Kelias ir Tiesa. Jėzus yra Gyvenimas. Jėzus tai kartoja ne vieną kartą, pavyzdžiui Jono Evangelijos 3 sk. 36 eilutėje: „Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą... “ Tai, kaip mes atsiliepsime į Jėzaus kvietimą, nulems mūsų kelionės tikslą - į amžinąjį gyvenimą arba amžinąją mirtį! Tai yra mokymas, kurį gali būti sunku priimti. Nėra trečiojo kelio, nėra kelio per vidurį, nėra tvoros atsisėsti! Amžinasis gyvenimas arba amžinoji mirtis.

Šventajame Rašte mirtis nėra sunaikinimas, bet atskyrimas, atskyrimas nuo Dievo, kuris Biblijoje vadinamas pragaru. Jūs ir aš, ir kiekvienas žmogus yra pakeliui į kelionės tikslą -į amžinąjį Gyvenimą su Dievu arba amžiną atskyrimą nuo Dievo pragare (Antrasis Laiškas Tesalonikiečiams 1, 9).

Kad ši tiesa būtų visiškai aiški, Jėzus labai griežtai įspėja, kad niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per Jį. Kitais žodžiais tariant, nėra kito kelio. Dėl šio absoliutaus ir dogmatiško teiginio atrodo, kad krikščionybė yra labai netolerantiška, ir aš žinau, kad kai kurie žmonės dėl to įsižeidžia. Bet pagal tiesos apibrėžimą joje negali būti klaidos. Pavyzdžiui, jeigu 2 plius 2 lygu 4, tai negali būti 5. Pasakyti kažkam, kad 5 yra klaidingas atsakymas nėra netolerantiška, tai yra paprasčiausia tiesa. Tas, kuris yra Tiesa, sako, kad yra tik vienas teisingas atsakymas į klausimą „Kaip man patekti į dangų?“ Tai yra Jėzus ir tiktai Jėzus. Todėl, kai mes sakome, kad kitos religijos ar požiūriai yra klaidingi, tai nėra netolerantiška, tai yra paprasčiausia tiesa.

Bet kai kurie krikščionys norėtų, kad Jėzus nebūtų toks dogmatiškas, nes gali būti sunku paaiškinti Jo mokymą netikintiems. Būtų lengviau, jeigu Jėzus būtų pasakęs, kad Jis yra vienas iš daugelio kelių. Bet Jis to nepasakė! Jis yra Vienintelis Kelias. Jėzus yra Dievas ir Jo Žodis yra Įstatymas. Ką mes besakytume, ką bedarytume, jo nepakeisime. Nėra kito būdo įgyti amžinąjį gyvenimą. Didelė žmonijos problema yra ta, kad žmonės mėgsta pasirinkti savo gyvenimo būdą. Kaip sakoma Patarlių knygos 14 sk. 12 eilutėje: „Kartais kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, nuveda į mirtį. “Tik pagalvokite apie tai - žmonės išrado įvairiausių kelių nuo A iki Z, nuo astrologijos iki dzenbudizmo Bet jeigu tas kelias nėra Jėzus, tai jis nėra teisingas kelias ir nenuves jūsų į dangų.

Kai kurie žmonės sako: „Juk visos religijos veda pas Dievą, krikščionybė yra tik vienas iš kelių.“ Ir tai yra tiesa - visos religijos veda pas Dievą, tiek islamas, budizmas, induizmas, tiek ir bet koks kitas izmas! Pažiūrėkime atidžiai, ką sako Jėzus: „Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.“ Jėzus nepasakė: „Niekas nenueina pas Dievą... ", bet „Niekas nenueina pas Tėvą..." Ar jūs tikite Dievu ar ne, ar pasitikite Jėzumi ar ne, visi keliai veda pas Dievą. Kaip mes negalime išvengti mirties, lygiai taip pat tikrai po mirties susitiksime su Dievu. Tačiau tas susitikimas bus vienas iš dviejų galimų: jeigu jūs priėmėte Kristaus auką ant kryžiaus už jus asmeniškai, jeigu pasitikite Jėzumi pats, o ne per savo tėvus, jeigu priimate Jį ne tik protu, bet savo širdimi, tada Dievas yra jūsų Tėvas ir Jis pasitiks jus kaip savo sūnų ar dukterį. Jeigu jūs pats nepriėmėte Kristaus, tai tada neapsigaukite - Dievas nėra jūsų Tėvas ir kai mirsite, stosite prieš Dievą su savo nuodėmėmis ir mokėsite pats už savo nuodėmes per visą amžinybę. Alternatyvos nėra! Jums nepadės tai, kad esate dvasingas ar religingas. Tiktai pasitikėjimas Jėzumi garantuoja jums įėjimą į dangų. Jeigu nesate atidavęs savo gyvenimo Jėzui, tada norėčiau jus paraginti - nelaukite nė minutės ilgiau. Nė vienas iš mūsų nežino, kiek laiko dar turime. Neleiskite, kad šėtonas jus apkvailintų, sakydamas jums, kad viskas gerai su jumis, kadangi buvote pakrikštytas vaikystėje arba kadangi jūsų tėvai yra krikščionys, arba kad galėsite tai vėliau padaryti. Galbūt jūs nebeturėsite galimybės, o prie dangaus vartų bilietai neparduodami!

Jeigu tikrai norite atiduoti savo gyvenimą Jėzui, melskitės: „Viešpatie Jėzau Kristau, man reikia Tavęs. Aš noriu Tavęs. Aš gailiuosi dėl savo nuodėmių. Žinau, kad negaliu pats savęs išgelbėti. Dėkoju Tau, kad numirei ant kryžiaus už mano nuodėmes. Prašau nuplauk mano nuodėmes savo krauju. Aš priimu Tavo Šventąją Dvasią į savo širdį ir atiduodu savo gyvenimą į Tavo rankas. Amen.

Peter Crook
2014 m. rugpjūčio 17 d.

 Paruošė: Algimantas Baranauskas