Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2016 Gruodis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2016 m.  gruodis

Sekmadienis 4 d.

Ketvirtadienis 1,8,15,22,29 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Iz,11,1-10. Ps. 72,1-7.18-19. Rom. 15,4-13. Mato 3,1-12.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys." Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
01 d. 1 Kor. 5,1-10.
08 d. Rom. 5,1-11.
15 d. 1 Tęs. 4,1-12.
22 d. 1 Petr. 4,1-11.
25 d.  Jono 1,1-14.
29 d.  Luko 2, 22-35.
Kristus sako: „ PASIUKU MANYJE."Jono 15,4

Pirmadienis 5,12,19,26 d.

Penktadienis 2,9,16,23,30 d.


Antradienis 6,13,20,27 d.

Šeštadienis 3,10,17,24,31 d.

Kiekvieną antradienį nuo 19 val. iki 21 val. Maldos valandėlė. Kur bebūtume, namuose, darbe ar kelionėje skirkime kelias minutes maldai, už mūsų bažnyčios brolius, seseris ir ligonis prašančius užtarimo.
18:00 val. Bažnyčios bibliotekoje Šv.Rašto studijos.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 7,14,21,28 d.

Sekmadienis 11 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: lz. 35,1-10. Ps.146,5-10.  arba
Luko 1, 46b-55. Jokūbo 5,7-10. Mato 11,2-11.

 

Sekmadienis 18 d.

Sekmadienis 25 d.

Sekmadienis 1/01 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Iz.7,10-16. Ps. 80,2- 8. 18-20. Rom. 1,1-7. Mato 1,18- 25.

11:30 Pamaldos
Skaitome: lz.9,2-7. Ps. 96.
Titui 2,11-14. Luko 2,1-14. (15-20)
Iz.62,6-12. Ps.97. Titui 3,4-7. 
Luko 2,(1-7) 8-20.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Mokytojo 3,1-13. Ps. 8 Apreiškimo 21, 1-6a. Mato 25, 31-46. Sveikiname sulaukus Naujųjų 2017-jųjų metų.

  

Dievo malonės dovana

Adventas - tai pažadėtojo mesijo atėjimo laukimas. Tai jau įvyko prieš du tūkstančius metų. Jis atėjo j žemę, pas žmonių vaikus, kad išpirktų juos iš nuodėmės liūno, suteikdamas viltį tapti dangiškosios karalystės piliečiais.

„Dievas taip pamilo pasauli,jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas , kuris jj tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą." Jono 3,16.

Dievas suteikė Kristui galią suteikti amžinąjį gyvenimą visiems, kurie jį tiki. Tai viena iš aiškiausių eilučių visoje Biblijoje,kaip žmogus gali būti išgelbėtas. Tiesiog įtikėdamas Sūnų. Skaitydami šią eilutę turime suvokti, jog tai sako Dievas. Jis duoda pažadą, kuris niekada negalės būti sulaužytas. Jis aiškiai ir suprantamai sako, kad kiekvienas, kuris tiki Jo Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą. Jo meilės mastą parodo faktas, jog jis atidavė viengimį Sūnų. Tai, kad jis savo valia atidavė vienintelį Sūnų už maištingus nusidėjėlius, reiškia Jo begalinę meilę. Tai nereiškia, kad išgelbėtas yra kiekvienas. Žmogus pirmiausia turi priimti tai, ką dėll jo padarė Kristus. Tik tada Dievas suteiks jam amžinąjį gyvenimą. Yra parūpintas būdas, kaip visi gali išsigelbėti. Žmogus privalo pripažinti Viešpatį Jėzų Kristų asmeniniu Gelbėtoju. Tai padaręs jis jau dabar gauna amžinąjį gyvenimą.

Visą žmoniją sudaro dvi grupės: tikintieji ir netikintėji. Mūsų amžinąjį likimą lemia mūsų požiūrisį Dievo Sūnų. Tas, kuris tiki Gelbėtoją, nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai. Dabar nuo kiekvieno žmogaus priklauso, priimti Jį ar atstumti.

„Kas tiki Sūnų. turi amžinąjį gyvenimą, o kas nenori Sūnaus tikėti - gyvenimo nematys; virš jo kybo Dievo rūstybė." Jono 3,36.

Atstumti tokią meilės dovaną yra siaubinga. Dievas nebegalės daugiau nieko padaryti, tik jį pasmerkti. Tai asmeniškas žmogaus pasirinkimas!? Žmogus yra atsakingas už Evangelijos priėmimą. Dievas skelbia visiems, kad jei žmogus įtikės Viešpatį Jėzų Kristų, jis bus išgelbėtas. Dievas negelbėja žmonių prieš jų valią. Žmogus turi ateiti pas jį atgailaudamas ir tikėdamas. Tik tada Dievas jį išgelbės. Nė vienas ateinantis pas Dievą per Kristų nebus atstumtas.

„Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnystę" 2 Kor.5,17-18.

„Imk, Jėzau, mano ranką ir vesk mane, keleivį silpną menką į Tėviškę.
Eit vienas aš nedrįsčiau siauru keliu, tik su Tavim, o Kristau, aš eit galiu.

Mane, o Jėzau glauski Tu prie savęs. Džiaugsme, varge duok jausti ramybę vis.
Kaip kūdikiui prie kojų leisk man ilsėt ir nebijot pavojų, Tavim tikėt.

Kai Tavojo vedimo širdis nejaus, tikėt ir be jautimo ji nepaliaus.
Todėl imk mano ranką ir vesk mane, keleivį silpną, menką, į Tėviškę".   
                                                                                   G.V. 223

 

Paruošė: Algimantas Baranauskas