Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2017 Sausis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2017 m.  sausis

Sekmadienis 1 d.

Ketvirtadienis 5,12,19,26 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Iz.63,7-9. Ps.148. Hebr.2,10-18.
Mato 2,13-23.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys." Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
03 d.  Titui 3,1-7
10 d.  Hebr. 2,1-4
17 d.  2 Kor.11-21
24 d. Mato 16,13-20.
Naujametinė maldos savaitė: meldžiamės už Klaipėdos miestą ir jos žmones.

Pirmadienis 2,9,16,23,30 d.

Penktadienis 6,13,20,27 d.

Naujametinė maldos savaitė: meldžiamės už mūsų bendruomenę ir misijos darbą.

Naujametinė maldos savaitė: meldžiamės už Lietuvą ir jos valdžią.

Antradienis 4,11,18,25 d.

Šeštadienis 7,14,21,28 d.

Kiekvieną antradienį nuo 19 val. iki 21 val. Maldos valandėlė. Kur bebūtume, namuose, darbe ar kelionėje skirkime kelias minutes maldai, už mūsų bažnyčios brolius, seseris ir ligonis prašančius užtarimo.
18:00 val. Bažnyčios bibliotekoje Šv.Rašto studijos.
Naujametinėje maldos savaitė malda už ligonius ir senelius.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.
Naujametinė maldos savaitė: meldžiamės už pasaulio vadovus santarvės ir taikos labui.

Trečiadienis 5,12,19,26 d.

Sekmadienis 8 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.
Esat laukiami. Naujametinė maldos savaitė: meldžiamės už vaikus ir jaunimą.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome:lz. 42,1-9. Ps. 29. Apd.10,34-43.
Mato 3,13-17.

 

Sekmadienis 15 d.

Sekmadienis 21 d.

Sekmadienis 29 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: lz. 49,1-7. Ps. 40,2-12. 1 Kor. 1,1- 9. Jono 1,29-42.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Iz. 9,1-4., Ps. 27,4-9.
1 Kor. 1,10- 18. Mato 4,12-23.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Michejo 6,1-8. Ps. 15.
1 Kor. 1,18-31. Mato 5,1-12.

  

Apmąstymai


Praėjo metai, prabėgo greitai, lyg upelyje tekantis vanduo. Štai naujieji žvelgia su viltim, kad būs geresni.

Praėję metai - daug liko kas nepadaryta, praleista, kitur ir persistengta. Tai žmogaus gyvenimas ir jis už jj atsakingas. Ką j savo kraičio skrynią kroviau visus metus? Su kiekviena diena ji vis sunkėjo, pilnėjo. Apmąstymo valandėlę svarstau,, ką padariau ir kam pritrūko laiko ir noro. Viską dėjau j skrynią: sielvartą, nuoskaudas, džiaugsmą, meilę, savo svajones, viltis ir norus. Viskas tilpo šioje skrynioje, išskyrus nuodėmę, nes patikėjom Kristaus pažadui ir Jis mūsų nuodėmes prikalė prie kryžiaus, išpirkdamas mūsų sielas.

Kristus nori mus matyti tvirtus tikėjime ir išbandymų laikotarpyje nepasimetusius. Per apaštalą Paulių Jis primena mums:
"Patikrinkite patys save, ar laikotės tikėjimo. Ištirkite save!“ 2 Kor.13,5.

Mūsų dvasinei sveikatai įvertinti verta pasitikrinti dvasinio gyvybingumo ženklus. Pasitikėjimą Jėzaus Kristaus malone. Savo charakterio tobulėjimą. Paties asmeninis gyvenimas, meilė savo artimui. Tarnystė dievo dirvoje, nešti pasauliui išgelbėjimo žinią. Išlaisvinta iš nuodėmės vergijos, tik tikėjimu meilės pagalba vilties pilna širdis atras malonę Dievo prieglobstyje. Šventame Rašte randame dar vieną padrąsinimą"
"Tegul kiekvienas ištiria savo darbą, ir tuomet galės didžiuotis pats sau, nesilygindamas su kitu." Gal. 6,4.

Sąžiningai atlikti savo pareigas kiekvieno tikinčiojo pareiga. Jis yra pasauliui liudytojas savo gyvenimu, namuose, darbe, visuomenėje , kaip nekeista ir bažnyčioje. Pastoviai mokydamiesi tarnauti Dievui ir pagal Dievo pavedimą savo artimui, tampame tobulesni  ir ateina laikas, kai galėsime sakyti su apaštalu Pauliumi:
„Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane.“ Gal. 2,20.


Mieli broliai ir seserys,

     Sulaukėme dar vienų naujųjų metų. Dėkodami mūsų Viešpačiui už praėjusius, norime, padėkoti ir jums visiems už jūsų pastangas, supratimą ir viltį turėdami pasitikėjome Dievo malone. Su nauju dar didesniu tikėjimu žengiame į 2017 metus. Siekdami dar daugiau susitelkti, būti jautresniais vienas kitam ir mūsų Viešpaties meilės dvasioje liudyti pasauliui Jo didžius darbus.
     Dievo žodis mus moko ir ruošia nuoširdžiam tarnavimui mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui, kuris pažadėjo amžinybę jį mylintiems.

Bažnyčios tarybos vardu Jūsų nuolankus brolis Romas Revutas.

Paruošė: Algimantas Baranauskas