Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2017 Balandis

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2017 m.  balandis

Sekmadienis 2 d.

Ketvirtadienis 6,13,20,27 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Ezehielio 37,1-14. Ps.130. Rom.8,6-11. Jono 11,1-45
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys." Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
06 d. Mato 26,36-46.
13 d. Luko 22,7-30.
20 d. Mato 28,1-15.
27 d. Apd. 1,1-14.
Kristus sako: „PASIUKU MANYJE.“ Jono 15,4

Pirmadienis 3,10,17,24 d.

Penktadienis 7,14,21,28 d.

 

 

Antradienis 4,11,18,25 d.

Šeštadienis 1,8,15,22,29 d.

Kiekvieną antradienį nuo 19 val. iki 21 val. Maldos valandėlė. Kur bebūtume, namuose, darbe ar kelionėje skirkime kelias minutes maldai, už mūsų bažnyčios brolius, seseris ir ligonis prašančius užtarimo.
18:00 val. Bažnyčios bibliotekoje Šv.Rašto studijos.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
"Kur du trys ir aš tarpe jų." Mato 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 5,12,19,26 d.

Sekmadienis 9 d.

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Izaijo 50,4-9a. Ps.31,10-17. Fil,2,5-11. Mato26,14-27,66 arba Mato 27,11-54.

 

Sekmadienis 16 d.

Sekmadienis 23 d.

Sekmadienis 30 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd.10,34-43. arba Jeremijo 31,l-6. Ps.18,1-2 14- 24.
Kol 3,1-4. Jono 20,1-18 arba Mato 28,1-10.

11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd.2,14a,22-32. Ps.16.
1 Petro 1,3-9. Jono 20,19-31.
11:30 Pamaldos
Skaitome: Apd.2,14a, 36-41. Ps.116,1-4, 12-19. 1 Petro 1,17- 23. Luko 24,13-35.

 

Atpirkimo auka


Artėja žmonių laukiamos Velykos, Kristaus prisikėlimo paminėjimo šventė. Daugeliui tai pasilinksminimo, pabendravimo prie vaišių stalo. Margučių daužymo ir pakilios nuotaikos pakėlus taurę ieškojimas.

Kitiems tai įvykio paminėjimas, kuris suteikė jiems gyvenimo prasmę, pakeitė mąstymą, užtikrino viltį tikėjimu tapti išgelbėjimo vaikais.
Dievas sukūrė žmogų tobula asmenybe, bendravo su juo. Bet nepaklusnumo nuodėmė viską sugriovė! Kaip žmogui išpirkti savo kaltę? Kuo užmokėti? Nes nuodėmės kaina mirtis! Žmonija tapo pasmerkta amžiams. Kaip susigrąžinti prarastą tobulumą, kurį nepaklusnumu prarado Adomas. Kažkas turėjo pasiaukoti ir atiduoti gyvybę, lygiavertę buvusią tobulo Adomo gyvybei? Savaime suprantama tokios kainos negalėjo sumokėti prasikaltusio Adomo palikuonis.
„Joks žmogus negali savęs atpirkti ar mokėti Dievui savo išpirką." Ps.49,8.

Tai galėjo padaryti tik tobulas žmogus, be nuodėmės. Juo tapo Dievo sūnus JĖZUS. Paaukodamas savo gyvybę, Jėzus atpirko žmoniją iš nuodėmės vergijos. Dievas uždėjo mūsų nuodėmes ant Jo pečių. Tobulą, be nuodėmės tyrą ir teisų Jėzų jo tėvas pavertė atpirkimo auka.
„Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganymui, ir mes buvome išganyti jo žaizdomis." Jėz.53,8.

Mes matome, kad kelias pas Dievą eina per Golgotą. Ten susitikimo vieta. Ten mūsų skolos raštas prisegamas prie kryžiaus. Tik ten gauname nuodėmių atleidimą. Ten mes randame dieviškosios meilės įsikūnijimą, nes Dievo Sūnaus kraujas nuplauna visas mūsų nuodėmes.
„Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti." Apd. 4,12.

Aušo neramus naujos savaitės rytas, kaip rašo Lukas 24,1-11: „ ....Moterys atėjo prie kapo, nešdamos paruoštus tepalus. Jos rado akmenį nuristą nuo kapo, o įėjusios vidun, neberado Viešpaties Jėzaus kūno. Jos sutriko ir nežinojo ką daryti, bet štai prisiartino du vyrai spindinčiais drabužiais. Moterys išsigando ir nuleido žemyn akis, o tie vyrai prabilo: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė! Atsiminkite, ką jis yra jums sakęs, būdamas Galilėjoje: „Žmogaus Sūnus turi būti atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti. Tuomet jos prisiminė Jėzaus žodžius."

Žinia apie prisikėlimą labai svarbi. Be Jėzaus prisikėlimo mirtis neturėtų atpirkimo galios ir reikšmės. Prisikėlimas mums suteikė teisę tikėjimu ateiti pas Jį.
„Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš mirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai ir nenykstančiam, nesuteptam palikimui, kuris laikomas jums danguje." 1 Pet.1,3-4.

Prisikėlimas tai patvirtinimo aktas pasirašytas Jėzaus Kristaus krauju. Viešpatie ačiū Tau.

 
 Paruošė: Algimantas Baranauskas