Bedruomenės biuletenis

Rekomenduoti Spausdinti

2015 Vasaris

Data: . Tema Mūsų biuletenis

Klaipėdos evangelikų baptistų bendruomenė

2015 vasaris

Sekmadienis 1 d.

Ketvirtadienis 5,12,19,26 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome Bibliją: Pakart.Įst 18,15-20
Ps.111. 1 Kor.8,1-13. Mk. 1,21-28./.
VIEŠPATIES VAKARIENĖ.
"Pavesk savo rūpesčius VIEŠPAČIUI ir Jis tave palaikys."
Ps. 55,23.

Atverkime Bibliją:
05 d. Mato 10,26-33.
12d.  2 Kor. 13,1-13.
19d.  2 Tęs. 2,1-12.
26d. 1 Jono 5,1-12.
Kristus sako: „PASILIKIT MANYJE." Jono 15,4

Pirmadienis 2,9,16,23 d.

Penktadienis 6,13,20,27 d.

18 val. Jaunimo vakarai pas Saulių Gricių.
Teirautis tel. 867089676;
Esat laukiami.

Antradienis3,10,17,24 d.

Šeštadienis 7,14,21,28 d.

Kiekvieną pimąjj mėnesio antradienj 19 val.
Bažnyčios tarybos pasitarimas.
Bažnyčios bibliotekoje Šv. Rašto studijos. Laukiame jūsų 18 val.

Jei yra galimybė aplankyk savo artimą.
Kur du trys ir aš tarpe jų. Mt 18,20
Linkime Dievo palaimos.

Trečiadienis 4,11,18,25 d.

Sekmadienis 8 d.

11:00 Изучение Библии, в библиотеке церкви (на русском языке).

19:00 Maldos vakaras pas ses. Ireną Paulionienę.
Adresas: Smiltelės g. 41-25;
Esat laukiami.

11:30 Pamaldos
Biblijoje skaitome: Isaijo 40,21-31. Ps.147,1-11
1 Kor. 9,16-23. Mk. 1,29-39.

 

Sekmadienis 15 d.

Sekmadienis 22 d.

Sekmadienis 1/03 d.

11:30 Pamaldos
Skaitome:  2 Karalių 2,1-12.
Ps. 50,1-6.  2 Kor. 4,3-6.  Mk.9,2-9

11:30 Pamaldos
Skaitome: Pradžios 9,8-17.
Ps. 25,1-10. 1 Petro 3,18-22.
Mk. 1,9-15.
Aukos misijos darbui.
11:30 Pamaldos
Skaitysime: Pradžios: 17,1-7,15- 16. Ps. 22,24-31. Rcm. 4,13-25.
Mk. 8,31-38 arba Mk. 9,2-9.

  

Mano pareigos gyvenime

Norint būti bažnyčios nariu reikia žinoti tikinčio žmogaus pareigas. Dievas nori, kad būtume aktyvūs, gyvybingi jo bažnyčios nariai.
Kol. 3,15. „Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, j kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi!"
Tikslai (pareigos) išreiškia ką Dievas nori, kaip mes turime elgtis su savo gyvenimu žemėje.

1. Dievas nori, kad būčiau Jo šeimos narys.
Biblija labai aiškiai teigia, kad sekti Kristumi - ne tik tikėti, bet ir priklausyti. Krikščioniškas gyvenimas nėra vieno žmogaus dalis. Mums skirta gyventi kartu su kitais. Dievas davė mums bažnyčią kaip dvasinę šeimą mūsų pačių labui.
Ef.2,19. "Vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai."

2. Dievas nori, kad būčiau Jo charakterio pavyzdys.
Dievas nori, kad kiekvienas tikintysis augtų ir panašėtų ] Kristų. Tapti panašiam j Kristų yra biblinis „dvasinės brandos" apibrėžimas. Jėzus parodė mums sektiną pavyzdį.
1 Petro 2,21. "Juk jūs tam pašaukti, nes ir Kristus kentėjo už jus, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis".  Ir 1 Tim.4,12. „Tiktai pats būk tikintiesiems pavyzdys žodžiu, elgesiu, meile, tikėjimu, skaistumu."

3.  Dievas nori, kad būčiau Jo malonės tarnautojas.
Dievas nori, kad naudotume Jo duodamas dovanas, talentus ir galimybes, idant pasitarnautume kitiems. 1 Petro 4,10 sakoma: "Patarnaukite vieni kitiems kaip geri daugeriopos Dievo malonės prievaizdai sulig kiekvieno gautąja malone".  Dievas nori kad kiekvienas krikščionis tarnautų. Tai mūsų pareiga.

4.  Dievas nori, kad būčiau Jo meilės skelbėjas.
Dievas mums davė gyvenimo žinią, kuria turite dalytis su kitais. Tapę tikinčiais mes taip pat tampame ir Dievo meilės žinianešiais. Dievas nori per mus kalbėti pasauliui.
2 Kor.5,19-20 sakoma: "Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikymo žinią. Taigi Kristaus vietoje einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus". Mes turime prašyti, kad netikintieji priimtų Jo siūlomą meilę ir susitaikytų su Dievu. Tie, kurie dalijasi savo patirtimi su kitais, gauna iš Dievo dar daugiau.

5.  Dievas nori, kad aukštinčiau Jo vardą.
Šlovinti Dievą - asmeninė kiekvieno mūsų pareiga. Tikrasis šlovinimas - tai savęs aukojimas Dievui. Pažinti ir mylėti Dievą yra didžiausia mums įmanoma privilegija, o Dievui didžiausią džiaugsmą suteikiame tada, kai Jį pažįstame ir mylime.
Psalmistas Dovydas sako Ps.145,21. "Teskelbia mano lūpos VIEŠPATIES šlovę, ir visa, kas gyva, tešlovina Jo vardą dabar ir per amžius!"

Ištrauka iš knygos "Tikslo vedama Bažnyčia." Rick Warren.

 
Paruošė: Algimantas Baranauskas

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3297CH0793');